آخرین اخبار و اطلاعیه ها

شفای خویشتن

شفای خویشتن

1391/10/12 | 10:9

شرکت مشاوره مدیریت سنا

ادامه مطلب ...
تحلیل رفتار متقابل (3) TA

تحلیل رفتار متقابل (3) TA

1391/10/12 | 10:8

شرکت مشاوره مدیریت سنا

ادامه مطلب ...
تحلیل رفتار متقابل (2) TA

تحلیل رفتار متقابل (2) TA

1391/10/12 | 10:6

شرکت مشاوره مدیریت سنا

ادامه مطلب ...
گزارش نویسی در امور اداری

گزارش نویسی در امور اداری

1391/10/12 | 10:4

شرکت مشاوره مدیریت سنا

ادامه مطلب ...
مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

1391/10/12 | 10:3

شرکت مشاوره مدیریت سنا

ادامه مطلب ...